با صدا گوش كنيد ترجمه jealous =حسود /غيرتي/مراقب/ He was jealous of his brothe


با صدا گوش كنيد?
?ترجمه
➡️jealous =حسود /غيرتي/مراقب/

He was jealous of his brother.
-او به برادرش حسودي ميكند

✅Synonyms:envious, guarded

❌Antonyms: confident, content

:مثال هاي بيشتر

She is jealously watching over her jewelry.
.او با دقت تمام از جواهرات خود مواظبت ميكند.

a jealous look=نگاه رشك بار

to be jealous (of)=حسودي كردن به

#انگليسي_سريع
#انگليسي_صحبت_كنيد
#آموزشزبانانگلیسی
#انگليسي_روزانه
#انگليسي_كاربردي
#انگليسي_آنلاين
#انگليسي_براي_همه
#انگليسي_آسان_است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *