ترجمه و متن فارسی اهنگ موزیک You’re beautiful از James Blunt My life is brillia


ترجمه و متن فارسی اهنگ موزیک You’re beautiful از James Blunt

My life is brilliant
زندگیم درخشانه
My life is brilliant, my love is pure
زندگیم درخشانه، عشقم خالصه
I saw an angel of that I’m sure
من یه فرشته دیدم، اینو مطمئنم
She smiled at me on the subway
اون تو مترو به من لبخند زد
She was with another man
با یه مرد دیگه بود
But I won’t lose no sleep on that
ولی برای این بیخواب نمیشم
‘Cause I’ve got a plan
چون یه برنامه ای دارم
You’re beautiful, you’re beautiful
تو زیبایی، تو زیبایی
You’re beautiful, it’s true
تو زیبایی، این واقعیته
I saw your face in a crowded place
من صورت تو رو تو یه جای شلوغ و پرجمعیت دیدم
And I don’t know what to do
و نمیدونم باید چیکار کنم
Cause I’ll never be with you
چون هیچ وقت با تو نخواهم بود
Yes, she caught my eye
آره، اون چشمم رو گرفت
As we walked on by
همین طور که کنار هم راه میرفتیم
She could see from my face that
اون میتونست از چهره ام بخونه که
I was flying high
داشتم پرواز میکردم
And I don’t think that I’ll see her again
و فکر نمیکنم که دوبار ببینمش
But we shared a moment that will last ’till the end
ولی ما لحظه ای رو با هم شریک شدیم که هرگز از بین نمیره
You’re beautiful, you’re beautiful
تو زیبایی، تو زیبایی
You’re beautiful, it’s true
تو زیبایی، این واقعیته
I saw your face in a crowded place
من صورت تو رو تو یه جای شلوغ و پرجمعیت دیدم
And I don’t know what to do
و نمیدونم باید چیکار کنم
Cause I’ll never be with you
چون هیچ وقت با تو نخواهم بود
La la la la la la la la la
You’re beautiful you’re beautiful
تو زیبایی، تو زیبایی
You’re beautiful, it’s true
تو زیبایی، این واقعیته
There must be an angel with a smile on her face
باید یه فرشته با لبخندی روی لبش باشه
When she thought up that I should be with you
وقتی تصمیم گرفت که من باید با تو باشم
But it’s time to face the truth
اما وقتشه که با واقعیت روبرو بشیم
I will never be with you
من هیچ وقت با تو نخواهم بود…

#englishlearning #englishphrases #idiom #آموزشزبانانگلیسی #زبان_انگلیسی #زبان #زبانانگلیسی #زبان_انگليسي #englishlesson #مدرسه_دخترانه #مدرسه #مدرسهغیرانتفاعی #زبان_خارجی #زبان_انگلیسی_آسان #آموزشمدرسه#englishlanguage #englishteacher #englishvocabulary#idioms #grammar#efllearners#quote#مکالمه#مکالمه_صفر_تا_صد #مکالمه_انگلیسی#کلاس_انلاین #زبان_انگلیسی_کودک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *