– [ ] زمان حال استمراری: – [ ] زمان حال استمراری برای بیان کارهایی هست که همین ح


– [ ] ?زمان حال استمراری:
– [ ] زمان حال استمراری برای بیان کارهایی هست که همین حالا در حال انجامه یا هول و حوش زمان حال انجام میشه ولی نه لزوما در لحضه صحبت .

– [ ] ?فرمول:
– [ ] فاعل +am/is/are+فعل +ing
– [ ] Subject +am/is/are+verb+ing

– [ ] ✏️مثال :
– [ ] I am watching tv now.
من اکنون دارم تلویزیون میبینم .
I am not watching tv now.
من اکنون تلویزیون نمیبینم.
Am i watching tv now?
آیا من اکنون دارم تلویزیون میبینم ؟
✏️مثال۲:
You are writing a letter now .
تو اکنون داری یک نامه مینویسی .
You are not writing a letter now.
تو اکنون در حال نوشتن نامه نیستی .
Are you writing a letter now?
آیا تو اکنون داری یک نامه مینویسی

✏️مثال ۳:
{he/she/it/Mary}is playing game now.
او/ماری اکنون داردبازی می‌کند .

{he/she/it/Mary}is not playing game now .
او /ماری اکنون بازی نمیکند.
Is {he/she/it/Mary} playing game now?
آیا او /ماری دارد بازی می‌کند؟

✏️مثال ۴:
We are watching tv now.
ما اکنون داریم تلویزیون میبینیم .
We aren’t watching tv now .
ما اکنون تلویزیون نمیبینیم.
Are we watching tv now?
آیا ما اکنون تلویزیون میبینیم ؟

✏️مثال ۵:
You are going out now .
شما اکنون دارید به بیرون میروید.
You aren’t going out now.
شما اکنون به بیرون نمیروید.
Are you going out now?
آیا شما اکنون به بیرون میروید؟

✏️مثال۶:
They are writing a letter now.
آنها اکنون دارند یک نامه مینویسند.
They aren’t writing a letter now.
آنها اکنون یک نامه نمینویسند.
Are they writing a letter now ؟
آیا آنها اکنون دارند نامه مینویسند؟

?ازینکه تا اخر این ویدیو همراه من بودید ممنونم نظرات و سوالاتتون رو واسم کامنت کنید ?

‏english #englishteacher #englishbook #englishlearning #englishlanguage #englishvocabulary #englishclass #englishgrammar #englishonline #زبان #زبان_انگلیسی #آموزشزبانانگلیسی #آموزشزبان #زبان_خارجی #زبان_دوم #گرامر_انگلیسی #گرامرزبان #گرامر #گرامر_زبان #گرامر_آیلتس #گرامر_ساده #گرامر_زبان_انگلیسی #گرامر_کاربردی
#haniy_english_learning

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *