سلام سلام مثل هميشه” پست ورق زدنی است” اندفعه خیلیم ورق زدنی است اقا اومدم با ۱۱


سلام سلام?
مثل هميشه” پست ورق زدنی است” اندفعه خیلیم ورق زدنی است?
اقا اومدم با ۱۱ تا نکته راجب As
( ۱۰‌تا نکتس اخر ویدیو میفهمید چه ب چیه)?

این کلمه (as) کلی کاربرد داره که همرو مینویسم اینجا??
.1️⃣ as به معنیه «به عنوان»
-i work as a teacher ?‍?:من به عنوان معلم کار میکنم
2️⃣.asبه معنيه
«به خاطر اينكه»
-you can go first , as you are the oldest: تو میتونی اول بری، به خاطر اینکه بزرگتری??‍?
3️⃣.asبه معنیه
«درست زمانی که»
-you rang, just as i was texting you☑️:تو زنگ زدي، درست زمانی كه من داشتم بهت پيام ميدادم
«برای
«برای مقایسه» As(adv/adj)as 4️⃣.
-i am as tall as my husband ??:من هم قد شوهرم هستم ، با هم هم قديم»
.5️⃣ as soon as«به محض اینکه»
-we will come as soon as we can:ما میاییم( خواهیم اومد) به محض اینکه بتونیم?
As long as 6️⃣.
«تا وقتی که»
– as long as you are going i will go to?: تا وقتی که تو در حال رفتنی و داری میری منم میرم، خواهم رفت
7️⃣.as you know «همونطور که
میدونی»
– as you know im not coming back in fall :همونطور که میدونی من توی پاییز برنمیگردم ( قرار نیست برگردم)?
8️⃣.its not as difficult as I expected:اونقدری که فکر میکردم سخت نبود
وقتی as 9️⃣
بعد از صفت میاد .
=معنیه although یعنی اگرچه میده?
Young as i am i know many things about them : اگرچه که من بچم ولی خیلیا چیزا راجبشون میدونم?
1️⃣0️⃣. The same as
«مثله، ماننده»
-My car its not the same as your
ماشین من شبیه ماشین تو نیست

و نکته ۱۱ : که اینجا نمیگم که حتما تا اخر ببینید و بفهمید???
دوستون دارم❤️
و بوس بوس❤️
#زبان_انگلیسی #آموزشزبانانگلیسی #آموزش #زبان_انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *