مجموعه های پایتون (آرایه ها)چهار نوع داده جمع آوری در زبان برنامه نویسی پایتون و


مجموعه های پایتون (آرایه ها)چهار نوع داده جمع آوری در زبان برنامه نویسی پایتون وجود دارد:لیست مجموعه ای است که سفارش داده می شود و قابل تغییر است. به اعضای کپی اجازه می دهد.Tuple مجموعه ای است که سفارش داده می شود و غیرقابل تغییر است. به اعضای کپی اجازه می دهد.مجموعه مجموعه ای است که بدون هماهنگی و بدون نسخه است. اعضا را کپی نکنید.فرهنگ لغت مجموعه ای است که بدون هماهنگی ، تغییر و فهرست بندی است.

#python #pythonچهکاریانجاممیدهد #آموزشپایتون #پایتون #پایتونچیست #چگونهباپایتونکارکنیم #زبانبرنامهنویسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *