نوزده صفت مهم زبان انگلیسی که میتونید به شکل حرفه یی استفاده کنید 1)Very angr


نوزده صفت مهم زبان انگلیسی که میتونید به شکل حرفه یی استفاده کنید
?????

1)?Very angry?Furious

2)?very bad?Atrocious

3)?very tired ??Exhausted

4)?very tasty ??delicious

5)?very worried ??anxious

6)?very clever?brilliant

7)?very serious ?grave

8)?very shocking ?appalling

9)?very cold?freezing

10)?vary happy ??elated

11)?vert sad ??devastated

12)?very pretty ?gorgeous

13)?very big ?massive

14)?very funny ??hysterical

15)?very bright ?dazzling

16)?very worried ??anxious

17)?very clean ??spotless

18)?perfect/ ideal ?impeccable

19)?in the perfect condition ?pristine

20)?very hungry ??starving

#آموزش#شهرزاد #آموزشزبانانگلیسی #آموزش_زبان #آموزش_زبان_انگلیسی #آموزش#آموزش_انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *