‎کتاب ۵۰۴/درس اول: ‎مثال های دیگر از کاربرد کلمه 1-In court, the witness took an


‎کتاب ۵۰۴/درس اول:
‎مثال های دیگر از کاربرد کلمه⬇️
1-In court, the witness took an oath that he would tell the whole truth.
‎شاهد در دادگاه سوگند یادکرد که تمام حقیقت را بگوید

2-When Terry discovered that he had been abandoned, he let out an angry oath
‎وقتی تری فهمید که اورا ترک کردند با عصبانیت دشنام داد
===========================
‎لایکت بهم انرژی میده???
‎بفرست برای زبان دوستاا?
@english.language.lab
@english.language.lab
===========================
‎#زبان_انگلیسی #زبان #لغات_انگلیسی #انگلیسی #آموزشزبانانگلیسی #آموزش_زبان #واژگان #سوگند
#english #england #oath #vocabulary #teaching #englishlanguage #words

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *